VII ЧР по Киокусинкай (Кёкусин-кан).Самедов-Абдулкадыров